Här kan du lära dig mer om kvinnors rättigheter. Klicka dig runt bland ämnen och övningar. Mycket nöje!

Teman:

Kvinnokonventionen & pekingplattformen Arbete, lika län & utbildning Omsorg & Välfärd Asyl & Migration Kvinnor & fattigdom Våld mot kvinnor & flickor Fred & säkerhet Media Kroppen, sexualitet & hälsa Miljö & klimat Politiskt deltagande & representation Feminism

Vad är en konvention?

För att förverkliga mänskliga rättigheter har FN antagit ett antal deklarationer och konventioner. Den allmänna deklarationen om de mänskliga rättigheterna antogs år 1948. Trots att deklarationen förtydligar att rättigheterna gäller både kvinnor och män var diskrimineringen av kvinnor utbredd när de mänskliga rättigheterna antogs. Kvinnorörelsens kamp för kvinnors rättigheter världen över ledde fram till att FN antog en särskild konvention för att säkerställa kvinnors rättigheter – Kvinnokonventionen.

En konvention är en form av överenskommelse. Alla länder som skrivit under en konvention är skyldiga att följa det som står i den.  Länderna är också tvungna att regelbundet rapportera till FN hur de lever upp till konventionen. Rapporterna om Kvinnokonventionen skickar länderna till FN:s Kvinnokommitté. De har som uppgift att granska vad länderna gör för att uppfylla kvinnors rättigheter.  När ett land skrivit under en konvention kan den reservera sig mot vissa delar eller artiklar, under förutsättning att reservationerna inte går emot konventionens grundläggande mål och syfte.