Här kan du lära dig mer om kvinnors rättigheter. Klicka dig runt bland ämnen och övningar. Mycket nöje!

Teman:

Kvinnokonventionen & pekingplattformen Arbete, lika län & utbildning Omsorg & Välfärd Asyl & Migration Kvinnor & fattigdom Våld mot kvinnor & flickor Fred & säkerhet Media Kroppen, sexualitet & hälsa Miljö & klimat Politiskt deltagande & representation Feminism

Vad är FN?

Förenta Nationerna (FN) är en global organisation som består av länder som gått samman för att arbeta för fred och utveckling i världen. Organisationen bildades efter andra världskrigets slut den 24 oktober 1945, då många länder gick ihop för att skapa bestående fred i världen. Alla människor skulle få ett bättre liv och kränkningar av mänskliga rättigheter skulle bekämpas. Från början hade FN 51 medlemsländer, i dag har antalet medlemmar växt till 193 länder. FN är ett forum för samarbete och överenskommelser i frågor som är viktiga för hela mänskligheten. Det är frivilligt att gå med och frivilligt att ansluta sig till olika konventioner. Men alla medlemmar är skyldiga att följa FN-stadgan och folkrättens principer.

FN:s mål är

  • Att upprätthålla internationell fred och säkerhet.
  • Att utveckla vänskapliga förbindelser mellan länder.
  • Att genom internationellt samarbete främja utveckling och respekt för mänskliga rättigheter.
  • Att utgöra en medelpunkt för länders samverkan för att nå dessa mål.

Läs FN-stadgan här.