Här kan du lära dig mer om kvinnors rättigheter. Klicka dig runt bland ämnen och övningar. Mycket nöje!

Teman:

Kvinnokonventionen & pekingplattformen Arbete, lika län & utbildning Omsorg & Välfärd Asyl & Migration Kvinnor & fattigdom Våld mot kvinnor & flickor Fred & säkerhet Media Kroppen, sexualitet & hälsa Miljö & klimat Politiskt deltagande & representation Feminism

7. Fred & säkerhet

FN bildades för mer än 80 år sedan för att skapa fred och säkerhet i världen. Ändå ser vi krig och konfliker och människor som lever under osäkra förhållanden över hela världen. Både kvinnor och män drabbas av krig och konfliker, men de drabbas ofta på olika sätt. Vissa militära strategier används direkt mot kvinnor, så som sexuellt våld och våldtäkter, taktiker som används för att kontrollera och förnedra fienden och rasera samhällen. Statistik visar även att det sexuella våldet ökar generellt i konfliktsituationer med ett mer våldsamt samhällsklimat.

Våldtäkt, sexuell tortyr, sterilisering, påtvingad abort och könsstympning är några for­mer av sexuellt våld som kvinnor utsätts för, vilket även sker i fredstid. Även om kvinnor drabbas av konflikter i lika stor utsträckning som män är de sällan fullt ut representerade i beslutsfattande positioner. Det gör att kvinnor stängs ute från inflytande över frågor om hur konflikten ska lösas eller hur samhället ska byggas upp efter en konflikt. Säkerhetspolitik har traditionellt sett ansetts vara ett manligt område.

Vid det första utvärderingsmötet av Handlingsplanen från Peking år 2000 stod det klart att inte mycket hade hänt på området ”Kvinnor och väpnad konflikt” sedan Handlingsplanen antogs år 1995. Ett intensivt arbete sattes igång av internationella kvinnorätts- och fredsorganisationer. Arbetet ledde fram till att en särskild resolution antogs, FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 ”Kvinnor, Fred och Säkerhet” i oktober samma år. Det var det första formella och lagligt bindande dokument som kräver att stridande parter ska respektera kvinnors rättigheter och att kvinnor ska delta i fredsförhandlingar och i det fredsbyggande arbetet efter en konflikt. Resolutionen uppmärksammar hur krig drabbar kvinnor, men framförallt fokuserar den på hur viktigt det är att inkludera kvinnor när konflikter ska lösas och när samhällen ska bygga fred i ett land.

Efter resolution 1325 har säkerhetsrådet antagit en rad ytterligare resolutioner som förtydligar och utvecklar länders ansvar vad gäller kvinnor, fred och säkerhet. Resolution 1820 uppmärksammar till exempel särskilt hur kvinnor drabbas av sexuellt våld i konflikter. Även om resolutionen innebar att sexuellt våld erkändes som krigstaktik, ett krigsbrott, och i vissa fall som brott mot mänskligheten och folkmord, så kommer många förövare ofta undan straff.

Mycket måste fortfarande göras för att kvinnor ska kunna bestämma över sina egna liv. Våldet som riktas mot kvinnor när det är krig i ett land drabbar även kvinnor i samhällen där det råder fred.

Ur ett feministiskt perspektiv är fred mer än frånvaron av väpnad konflikt. En feministisk syn på fred och säkerhet handlar om att samhället ska vara rättvist, jämställt och fritt från diskriminering och våld mot kvinnor och flickor. Hållbar fred råder när människor har tillräckliga resurser att leva ett värdigt liv, fritt från oro och rädsla.

 

Övningar

 

Övning

 • Dela in er i mindre grupper och välj ut en pågående konflikt eller tidigare konflikt i världen. Hitta statistik och undersök hur kvinnor drabbats av konflikten, vilka som deltagit i fredsprocessen, fredsavtal etc. Läs FN:s resolution 1325. Har fredsförhandlingarna och fredsprocessen genomförts i enlighet med kraven i resolutionen?
 • Undersök hur många kvinnor respektive män som deltagit i fredsprocessen mellan 1992 och 2011. Reflektera över vad statistiken visar. Diskutera eller skriv ner: Vad är det som avgörs vid en fredsförhandling? Varför är det viktigt att kvinnor är med i förhandlingarna? Undersök hur många fredsavtal som nämner kvinnor eller jämställdhet mellan 1990-2010. Diskutera: Varför är det viktigt att ett fredsavtal innehåller ett kvinno- och jämställdhetsperspektiv? Statistik finns tillgänglig på PeaceWomens hemsida.
 • Hitta ett fall där du anser att en kvinnas rättigheter har blivit kränkt utifrån temat fred och säkerhet. Diskutera orsaken/orsakerna till händelsen. Hitta vilka lagar/dokument som är relevanta i fallet på FN-nivå? EU? Sveriges Regering? Vilka är dina bästa förslag för att åstadkomma hållbar fred på de olika nivåerna?

 

Övning: Säkerhetspromenaden

Material:

Lappar med identiteter och dokument med påståenden. Se till så att ni har tillräckligt med utrymme att röra er på.

Genomförande:

Klipp ut lapparna och dela ut till deltagarna. Deltagarna ska inte berätta för varandra vilken identitet de blivit tilldelade. Deltagarna ställer sig på ett led mitt i rummet. Handledaren läser upp påståendena. Påståenden har att göra med trygghet och säkerhet och deltagarna ska avgöra hur bra påståendet stämmer in eller inte på deras karaktärer. Håller deltagaren med, utifrån sin tilldelade identitet, tar deltagaren ett steg framåt. Om inte, tas ett steg bakåt. På detta sätt ska den som upplever sin karaktär som väldigt trygg hamna långt fram och vice versa. Handledaren väljer när lagom antal frågor ställts. Deltagarna står då kvar på sin position. Den plats de befinner sig på kommer att reflektera ”hur säkra de känner sig”. Var och en av deltagarna får berätta för gruppen hur de har tänkt kring påståendena och sin placering. Det är bra om man frågar en person i taget så att alla får ta del av varandras redogörelser. För att deltagarna ska komma ihåg hur de tar ställning är det bra att inte ställa för många påståenden innan man avbryter. (Eventuellt kan man återuppta övningen efter redogörelserna.)

Utvärdering

Hur har du tänkt? Varför står du där du gör? Vilka påståenden tycker du stämmer in på din karaktär? Varför då? Vilka påståenden tycker du inte stämmer in på din karaktär? Varför inte? Hade du kommit längre med en annan identitet? Kortare? Utifrån värderingsövningen kan man sedan bygga vidare på en diskussion om säkerhet. Vilken av samtliga deltagares karaktärer anser du vara ”mest trygg”? Varför? Vilken tror du skulle kunna vara ”minst trygg”? Varför?

 • Soldat, man, tjänstgörande i FN-förband i Afghanistan sedan 12 månader
 • Amerikan, kvinna, bor i Texas
 • Kille 17 år, norsk medborgare
 • Kille 17 år, amerikansk medborgare
 •    Soldat, kvinna, tjänstgörande i FN-förband i Afghanistan sedan 12 månader
 • Palestinsk tjej 17 år, jobbar i Israel
 • Platschef för Skanska i Kina, man
 • Man med sydeuropeiskt ursprung, reser som turist i Europa
 • Man med sydeuropeiskt ursprung, reser som turist i USA
 • Manligt Befäl ansvarig för transporter på Balkan sedan 24 månader
 • Asylsökande man från Irak,
 • Kvinna, arbetar för kvinnors rättigheter i Gaza
 • Flyktingsmugglare mellan Nordafrika och Spanien/Portugal
 • Politiker i Bryssel, kvinna

 

Påståenden

Stämmer dessa påståenden in på din karaktär eller inte?

 • Jag sover gott om nätterna
 • Jag känner mig trygg i min sociala omgivning
 • Jag är inte rädd för att gå ut när det blivit mörkt
 • Jag oroar mig inte för att inte få någon mat idag
 • Jag är inte orolig för att en bomb ska explodera i min närhet
 • Jag kan uttrycka mig fritt i ord och skrift
 • Terrorism berör inte mig
 • Det finns ingen del av staden som jag känner mig osäker i
 • Jag känner mig förvissad om mina sexuella och reproduktiva rättigheter
 • Jag är förvissad om att mina rättigheter skulle bli respekterade om jag anmälde ett brott
 • Jag har tillgång till medicinsk hjälp om jag blir sjuk
 • Jag är inte orolig för att jag själv eller någon i min närhet ska uppleva en väpnad konflikt
 • Jag är inte rädd för att bli trakasserad på arbetsplats, i bostad eller offentligt
 • Jag upplever inte att min frihet är begränsad av rädsla (för att något ska ske…)
 • Min vardag löper mestadels problemfritt
 • Jag behöver inte censurera min personlighet, jag kan uttrycka mig som jag vill
 • Polisväsendet är till för mitt beskydd
 • Jag är inte begränsad av sociala eller legala restriktioner vad gäller klädsel

 

Lästips

 • Läs mer om UN Womens arbete om kvinnor fred och säkerhet här.
 • Läs mer om Resolution 1325 här.
 • Läs mer om organisationen Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihets arbete här.
 • Läs mer om organisationen Kvinna till Kvinnas arbete här.