Det här är ett skol­material för gymnasie­skolan om kvinnors rättig­heter. Materialet utgår från FN:s Kvinno­konvention och Peking­plattformen och berör en rad teman som ekonomi, miljö och hållbar utveckling. Spana in temana nedan och klicka dig runt bland fakta och övningar. För dig som lärare finns en särskild introduktion. Materialet är framtaget av Sveriges Kvinno­lobby, Kvinde­raadet, Danmark och Kvenrétt­indafélag Íslands. Mycket nöje!

Teman:

Kvinnokonventionen & pekingplattformen Arbete, lika län & utbildning Omsorg & Välfärd Asyl & Migration Kvinnor & fattigdom Våld mot kvinnor & flickor Fred & säkerhet Media Kroppen, sexualitet & hälsa Miljö & klimat Politiskt deltagande & representation Feminism

För läraren

Det här studiematerialet handlar om kvinnors rättigheter. I såväl Sverige som resten av världen kränks kvinnors och flickors rättigheter och även om vi har kommit långt i våra nordiska länder är vi långt ifrån jämställda. Materialet syftar till att öka kunskapen om kvinnors rättigheter och inspirera till ökat engagemang för kvinnors och flickors livsvillkor.

Idag råder stor okunskap om FN:s Kvinnokonvention och Handlingsplan för kvinnors rättigheter. Jämfört med till exempel FN:s Barnkonvention så är Kvinnokonventionen fortfarande okänd. Det vill detta material råda bot på. Genom att öka kunskapen om vilka rättigheter kvinnor har och undersöka hur livsvillkoren faktiskt ser ut kan vi gemensamt göra samhället mer jämställt. Vi hoppas att materialet ska bidra till ökad kunskap, diskussioner och engagemang.

Sveriges Kvinnolobby

Kvinderaadet, Danmark

Kvenréttindafélag Íslands

 

Om materialet

Materialet innehåller inledningsvis grundkunskaper om Förenta Nationerna (FN), FN:s Kvinnokonvention och Handlingsplan för kvinnors rättigheter. Därefter är materialet indelat i ett antal tematiska områden. Till varje tema hör en faktadel med grundläggande information och statistik, samt en övningsdel som syftar till att få igång diskussioner och engagemang kring frågorna.

Du bestämmer själv hur du vill arbeta med materialet. Det går att använda handledningen och övningarna vid enstaka lektionstillfällen. Du kan även välja att arbeta med materialet under en eller flera temadagar.

Varje lektionstillfälle inleds förslagsvis med att läraren läser introduktionstexten. Du kan därefter välja ut de övningar som är mest relevanta för gruppen, hoppa över andra och formulera egna frågor utifrån de diskussioner som uppstår. Varje lektionstillfälle innehåller även ett antal lästips för fördjupad kunskap.

Materialet kan användas i undervisningen i ämnen som samhällskunskap, historia, svenska och annan språkundervisning. Men materialet kan även användas i ämnen som matematik. Varför inte låta eleverna räkna på löneskillnader eller kvinnors och mäns ekologiska fotavtryck? Samarbeta gärna ämnesöverskridande och undersök hur ett jämställdhetsperspektiv kan integreras på flera områden i utbildningen!

Koppling till läroplanen

Skollagen och samtliga läroplaner uttalar tydligt att skolan har ett uppdrag att motverka traditionella könsmönster och att alla som arbetar i skolan ska ge möjlighet för alla barn och elever att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån kön. Jämställdhet, som grundläggande demokratiskt värde, ska både gestaltas och förmedlas.

Gymnasieskolans läroplan slår fast att: ”Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Eleverna ska uppmuntras att utveckla sina intressen utan fördomar om vad som är kvinnligt och manligt.” Läroplanen uttrycker även att varje lärare ska ”se till att undervisningen till innehåll och uppläggning präglas av ett jämställdhetsperspektiv”. Utöver detta finns jämställdhet med som specifikt innehåll i ämnesplanerna för historia, naturkunskap, samhällskunskap samt idrott och hälsa.

Ämnesplanen för samhällskunskap uttrycker till exempel att: ”undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om demokrati och de mänskliga rättigheterna såväl de individuella som de kollektiva rättigheterna, samhällsfrågor, samhällsförhållanden samt olika samhällens organisation och funktion från lokal till global nivå utifrån olika tolkningar och perspektiv”.

I enlighet med såväl ämnesplanen som examensmålen för samhällskunskap syftar detta material till att ge kunskaper om hur ekonomiska, sociala och politiska aspekter kan påverka och förklara det som sker i samhället på alltifrån den lokala till den globala nivån.

Läs mer om gymnasieskolans läroplan och ämnesplan här.