Här kan du lära dig mer om kvinnors rättigheter. Klicka dig runt bland ämnen och övningar. Mycket nöje!

Teman:

Kvinnokonventionen & pekingplattformen Arbete, lika län & utbildning Omsorg & Välfärd Asyl & Migration Kvinnor & fattigdom Våld mot kvinnor & flickor Fred & säkerhet Media Kroppen, sexualitet & hälsa Miljö & klimat Politiskt deltagande & representation Feminism

3. Omsorg & välfärd

Omsorg om andra människor, vänner, familj och samhällets medborgare är kittet i samhället. Att vi tar hand om varandra när vi behöver, när vi blir gamla och sjuka. Traditionellt sett har det varit kvinnors uppgift att ta hand om familjen. I de nordiska länderna har vi haft en utvecklad välfärdssektor. Vi har en utbyggd barnomsorg som gjort att kvinnor kunnat lämna sina barn på dagis, och vård och äldreomsorg som gjort att anhöriga inte behövt vårda sina sjuka föräldrar och släktningar i hemmet. Det har inneburit att kvinnor i högre grad kunnat yrkesarbeta. En utbyggd välfärd är en viktig förklaring till att vi är mer jämställda än alla andra länder i världen.

De senaste åren har många västländer genomfört stora nedskärningar i sina välfärdssystem vilket främst har drabbat kvinnor. När välfärden inte ger individer den vård de behöver, hamnar ofta vårdansvaret på anhöriga. Eftersom kvinnor utför en stor del av det obetalda hem- och omsorgsarbetet blir kvinnor ofta ansvariga för omsorg och vård av barn, sjuka och gamla. Under 2000-talet har 80 000–100 000 personer i Sverige gått ner i arbetstid eller helt slutat arbeta för att vårda. Av dessa är de flesta kvinnor med lägre utbildning. Nedskärningar och besparingar i välfärdssektorn kan leda till osäkra anställningar och pressade arbetsscheman för de som arbetar i välfärden, vilket oftast är kvinnor. Inom välfärdssektorn är sjukskrivningstalen höga. Det behövs fungerande system för att minska sjukfrånvaro och arbetsskador i välfärdssektorn.

 

Visste du att?

 • Under en vecka utför kvinnor 5 timmar mer obetalt hushållsarbete än män.

Källa: Statistiska centralbyrån, 2014

 • Totalt innehåller föräldraförsäkringen 480 dagar, där 60 dagar är reserverade för mamman respektive pappan. De flesta dagarna tas ut under barnets första två år. Statistik från 2010 visar att kvinnor i genomsnitt tagit ut 281 dagar föräldraledighet och män 59 dagar.

Källa: Statistiska centralbyrån, 2014

 

Övningar

 

Undersök

 • Hur använder vi vår tid? Gå in på Statistiska centralbyråns hemsida och sök efter den senaste tidsanvändningsundersökningen.
 • Hur många minuter ägnar män åt hemarbete?
 • Hur många minuter ägnar kvinnor åt hemarbete?
 • Hur många minuter ägnar kvinnor åt fritidsaktiviteter?
 • Hur många minuter ägnar män åt fritidsaktiviteter?
 • Hur mycket tid ägnar kvinnor respektive män till tvätt och strykning?
 • Hur mycket tid ägnar kvinnor respektive män åt fritidsaktiviteter?
 • Hur mycket tid ägnar kvinnor respektive män åt omsorg med sina barn?
 • Gör en egen undersökning av hur det ser ut i ditt hem. Hur mycket tid läggs på hushållsarbete, hur mycket fritid har varje familjemedlem etc. Analysera resultatet. Stämmer det överens med statistiken? Vad tror du att det beror på att kvinnor och män lägger olika mycket tid på omsorgsarbete? Vad tror du att det får för konsekvenser i kvinnors och mäns övriga liv att de lägger olika mycket tid på arbete i hemmet respektive fritid?
 • Undersök de politiska partiernas förslag för ökad jämställdhet vad gäller omsorg och välfärd? Hitta motioner som lagts av olika partier. Finns det förslag för att dela mer lika på hushållsarbetet? På föräldraledigheten? Motioner finns att söka efter på Riksdagens hemsida.
 • Hitta ett fall där du anser att en kvinnas rättighet blivit kränkt utifrån temat välfärd och omsorg. Diskutera orsaken/orsakerna till händelsen. Hitta vilka lagar/dokument som är relevanta på FN-nivå? EU? Sveriges regering? Kommunen? Vilka åtgärder föreslår du på de olika nivåerna för att öka jämställdheten på området välfärd och omsorg?

Lästips

 • Läs mer om s.k. ”anhörigvård” i fackförbundet kommunals rapport här.
 • Läs mer om ”Den Nordiska välfärdsmodellen” här.