Här kan du lära dig mer om kvinnors rättigheter. Klicka dig runt bland ämnen och övningar. Mycket nöje!

Teman:

Kvinnokonventionen & pekingplattformen Arbete, lika län & utbildning Omsorg & Välfärd Asyl & Migration Kvinnor & fattigdom Våld mot kvinnor & flickor Fred & säkerhet Media Kroppen, sexualitet & hälsa Miljö & klimat Politiskt deltagande & representation Feminism

11. Politiskt deltagande och representation

Kvinnor i Norden har en hög representation inom de direktvalda politiska institutionerna, det vill säga de poster som är valda av folket till parlament eller genom demokratiska beslutsprocesser. I Sverige införde Socialdemokraterna ”varannan damernas” inför valet år 1994, vilket innebar varvade namnlistor med lika många kvinnor och män. Detta fick stor betydelse för de andra partiernas listor och representationen av kvinnor i politiken. I den svenska partipolitiken har representationen av kvinnor främst förbättrats på offentliga poster som syns utåt i media och offentlighet. Samtidigt visar forskning att ojämställdheten är större längre bort från rampljuset. Exempelvis kan regeringen ha en jämställd fördelning av ministrar, samtidigt som andelen kvinnor kan minska på andra viktiga poster som inte syns lika mycket i media. Representationen av kvinnor är ofta även sämre på lokal och regional nivå än på nationell nivå i riksdag och regering.

Kvinnor i politiken är ofta särskilt utsatta och har vittnat om olika typer av förlöjliganden, åsidosättanden och trakasserier på grund av sitt kön. Även mediernas rapportering om kvinnor i politiken har kritiserats för att vara könsstereotyp. Statistik visar att andelen kvinnor som hoppar av sina politiska uppdrag är fler än andelen män. Detta är ett allvarligt problem eftersom det är viktigt att kvinnor finns företrädda på samhällslivets alla områden, särskilt inom politiken där ramarna för samhällsutvecklingen beslutas.

 

Visste du att?

 • Trots att det råder nästan jämn könsfördelning i riksdag och regering i Sverige så är 70 procent av politikerna som framträder i svenska medier män.

Källa: Statens medieråd, 2014

 • Den mediala framställningen av manliga och kvinnliga politiker skiljer sig åt i både text och bild. Kvinnliga politiker benämns ofta av journalister utan varken sitt efternamn eller tjänstetitel.

Källa: Statens medieråd, 2014

 • I över 100 kommuner är bara en tredjedel eller färre av kommunstyrelsernas ledamöter kvinnor.

Källa: Sveriges television, 2014

 • Könsfördelningen mellan statssekreterare i Sverige (högste administrativa chef vid ett departement) år 2014 var 37 procent kvinnor gentemot 63 procent män.

Källa: SCB, 2014

 • Kvinnliga politiker utsätts dubbelt så ofta som manliga politiker för upprepade trakasserier.

Källa: BRÅ, 2013

 • Rwanda toppar listan med flest kvinnliga parlamentariker 64 procent medan Quatar ligger i botten med 0 procent kvinnor.

Källa: The World Bank, 2013

 • Nicaragua är det land som har flest antal kvinnor på ministerposter med sammanlagt 57 procent.

Källa: UNDP, 2013

 • 21,8 procent av världens parlamentariker är kvinnor.

Källa: The Millenium Development Goals Report, 2014

 • 17,2 procent av världens ministrar är kvinnor.

Källa: The Millenium Development Goals Report, 2014

 • 19,4 procent av andelen representanter i den amerikanska kongressen är kvinnor.

Källa: Center for American Women and Politics (CAWP), 2015

 • Antalet kvinnliga chefer i den privata sektorn i Sverige är 29 procent

Källa: SCB och Medlingsinstitutet 2012

 • Inom staten är andelen kvinnliga chefer 44 procent.

Källa: SCB och Medlingsinstitutet 2012

 • År 2012 var andelen kvinnliga Vd:ar inom privat sektor 19 procent.

Källa: SCB och Medlingsinstitutet 2012

 • Antal kvinnliga styrelseordföranden i svenska börsföretag 2013 var 5 procent.

Källa: SCB, 2014

 • Antalet kvinnor representerade i svenska börsföretag 2013 var 24 procent.

Källa, SCB, 2014

 

Övningar

 

Undersök:

 • Undersök initiativet ”varannan damernas”. Innebar förslaget kvotering eller inte? Diskutera! Varför tror du att förslaget fungerat så bra?
 • Undersök partiernas listor till de olika valen i kommun, landsting och riksdag på val.se. Verkar partierna följa principen om varannan damernas? Undersök hur könsfördelningen ser ut i elevrådet och andra föreningar på skolan. Är det sämre eller bättre än i politiken? Analysera resultatet.
 • Undersök andelen kvinnor respektive män i regeringen, riksdagen och en kommuns fullmäktige respektive kommunstyrelse. Skiljde sig representationen åt? Sammanställ och analysera resultatet.
 • Undersök hur många av kommun- och landstingsstyrelsernas ordföranden som är män/kvinnor. Jämför börsföretag och chefer inom olika sektorer – vilka skillnader mellan sektorer framträder? Undersök, sammanställ och analysera resultatet.
 • Intervjua representanter för lokala politiska partier eller ungdomsförbund och fråga dem hur de jobbar med jämställdhet och jämställd representation inom deras egen organisation/parti. Vilka strategier använder de sig av, är det ett prioriterat arbete för dem, använder de kvotering? Sammanställ, analysera resultatet och redovisa i klassen.
 • Vems är ansvaret för att öka representationen av kvinnor inom politiken och näringslivet? Undersök vilka lagar/dokument som gäller på detta område. Vad säger FN? Vad säger EU? Vad säger Sveriges regering? Vilka är dina bästa förslag på de olika nivåerna för att öka jämställdheten?

 

Lästips

 • Läs mer om statistik och fakta om kvinnors politiska deltagande här.
 • Läs mer om vad UN Women för kvinnors politiska deltagande här.
 • Läs mer om EU:s arbete för kvinnors politiska deltagande här.