Här kan du lära dig mer om kvinnors rättigheter. Klicka dig runt bland ämnen och övningar. Mycket nöje!

Teman:

Kvinnokonventionen & pekingplattformen Arbete, lika län & utbildning Omsorg & Välfärd Asyl & Migration Kvinnor & fattigdom Våld mot kvinnor & flickor Fred & säkerhet Media Kroppen, sexualitet & hälsa Miljö & klimat Politiskt deltagande & representation Feminism

6. Våld mot kvinnor & flickor

Över hela världen utsätts kvinnor för olika typer av våld. Det kan vara sexuella trakasserier, psykiskt och fysiskt våld, våldtäkt, incest, kontroll, hot, könsstympning, tvångsäktenskap, hedersrelaterat våld, pornografi, prostitution, handel med kvinnor och mord. Mäns våld mot kvinnor är ett av de yttersta uttrycken för ojämställdhet.

Ingen människa ska behöva utsättas för våld eller leva med hot eller oro för att utsättas för våld. Det är en grundläggande mänsklig rättighet. Trots detta utsätts kvinnor och män för våld över hela världen, och det är en skyldighet för varje land att säkerställa ett samhälle fritt från våld.

Män är mer våldsutsatta än kvinnor i Sverige. Det är också män som står för den absoluta majoriteten av våldsdåden. Det våld som män utsätts för utförs till största del av andra, oftast okända, män i en offentlig miljö. Klassiska exempel är i krogkön eller på idrottsplatsen där våldet kan klassas som ”raseriutbrott”.

Även tjejer och kvinnor drabbas av våld på arbetsplatsen, i skolan, på krogen, på gatan och andra offentliga platser. Men den största delen våld som tjejer och kvinnor utsätts för är av män som de har en nära relation till. Våldet sker nästan alltid innanför hemmets väggar. Det kan vara svårt för utomstående att upptäcka våldet, eftersom förövaren ofta vet var, när och hur han ska slå eller kränka, för att ingen ska upptäcka det. Tjejen som är utsatt kan ha svårt att berätta för andra om sin situation. Det är vanligt att tjejer och kvinnor känner skam för att de blivit slagna eller skuldbelägger sig själva.

Mäns våld mot kvinnor osynliggörs ofta och omgärdas av en rad myter. Våldtäkt och misshandel av kvinnor betraktas ur samhällets synpunkt, som något helt oacceptabelt. Ändå är våldet en verklighet för alldeles för många tjejer och kvinnor. Det finns en avfärdande attityd till mäns våld mot kvinnor som går att spåra långt tillbaka i tiden. Länge betraktades mäns våld mot kvinnor som en privat angelägenhet och det saknades kunskap om hur vanligt förekommande det var. Än idag kan tjejer och kvinnor skuldbeläggs för våldet. Misshandlade kvinnors trovärdighet kan ifrågasättas, liksom deras ”oförmåga” att lämna mannen. Inte sällan fokuserar rykten och rättsprocesser kring en våldtäkt på offrets beteende. Hade hon kjol? Var hon full? Kanske utmanande? Hon var väl faktiskt kär i den här killen? Att bortförklara våldet på detta sätt är en del av ojämställdheten och ett brott mot mänskliga rättigheter. Att belysa våld mot kvinnor som ett särskilt och strukturellt problem är nödvändigt för att mänskliga rättigheter ska bli kvinnors rättigheter.

 

Visste du att?

 • Under 2014 anmäldes runt 28 200 fall av misshandel av tjejer och kvinnor i Sverige. Dock är mörkerantalet stort, det räknas med att endast vart fjärde fall anmäls till polisen. Det innebär att över 100 000 fall av kvinnomisshandel varje år begås i Sverige. Med andra ord misshandlas en tjej eller en kvinna av en kille eller en man 11 gånger i timmen, dygnet runt, året om.

Källa: Brottsförebyggande rådet, 2014

 • År 2014 polisanmäldes 19 200 sexualbrott.

Källa: Brottsförebyggande rådet, 2014

 • I en uppskattning från 2006 beräknar Socialstyrelsen att mäns våld mot kvinnor i nära relationer varje år kostar samhället över tre miljarder kronor, en siffra som stiger med det dubbla eller mer om mäns övriga våld mot kvinnor, såsom olaga hot, stalkning och våldtäkt av okänd gärningsman inkluderas.

Källa: Socialstyrelsen, 2006

 • Över 130 miljoner flickor och kvinnor som lever idag har utsatts för någon form av könsstympning. Över två miljoner flickor i åldrarna 4-11 könsstympas varje år världen över.

Källa: UNICEF, 2014

 • Runt en tredjedel av kvinnorna i åldern 20-24 år i världens utvecklinsländer uppger att de gift sig före sin 18-årsdag. Ungefär 12 procent av dessa var gifta i 15-årsåldern.

Källa: UNFPA

 • 98 procent av offren för sexhandel/trafficking i världen är kvinnor och flickor.

Källa: International Labour Organization, 2008

 • 100 % av alla sexköp görs av män.

Källa: Länsstyrelsen 2015

 • År 2014 polisanmäldes 19 200 sexualbrott.

Källa: Brottsförebyggande rådet, 2014

 • Uppskattningsvis cirka 4 miljoner människor blir traffickerade runt om i världen varje år. Av den totala mängden människor utsatta för människohandel i världen så utgör kvinnor och flickor tillsammans 75 procent.

Källa: UNODC

 • Sexuell exploatering utgör 79% av all form av trafficking, inklusive prostitution, påtvingad striptease, “massageservice” och pornografi.

Källa: United Nations Office on Drugs and Crime,
Global Initiative to Fight Human Trafficking, 2009

 • År 2014 anmäldes det 6620 fall av våldtäkter i Sverige.

Källa: BRÅ, 2014

 • Cirka 70 000 ungdomar i åldern 16–25 år upplever att de inte fritt kan välja vem de ska gifta sig med.

Källa: Ungdomsstyrelsen 2011

 

Övningar

 

Undersök:

 • Ta reda på hur många fall av kvinnomisshandel/våldtäkter som varje år anmäls jämfört med hur många gärningsmän som i realiteten döms. Statistik går att finna hos Brottsförebyggande rådet. Fundera kring varför det finns ett glapp mellan hur många som anmäls och som döms? Sammanställ i en rapport och fundera kring om det borde, och skulle kunna, vara på ett annat sätt. Motivera!
 • Hur vanligt är det med sexuella trakasserier på din skola?

Gör en anonym enkät med frågor som ”Har något tagit på din kropp mot din vilja”, ”har du fått ett oönskat sms med sexuellt innehåll”, har någon hållit fast dig mot din vilja”. Gör en ruta så att killar respektive tjejer kan fylla i enkäten anonymt. Låt några elever få ansvar för att dela ut enkäten och sammanställa i varsin klass på skolan. Sammanställ resultatet. Låt några elever intervjua skolsyster, rektor, skolledning, valfri expert och fackförbundet. Hur arbetar de mot våld mot tjejer? Begär ut skolans likabehandlingsplan. Efterlevs den? Sammanställ resultatet.

 • Hitta ett fall där en kvinna utsatts för våld. Undersök vilka lagar/dokument som är relevanta i fallet på de olika nivåerna? Vilka åtgärder föreslår du på de olika nivåerna för att förebygga våld? Vad kan FN göra? EU? Regeringen? Kommunen? Skolan? Vad kan tjejer göra? Vad kan killar göra?
 • Vad säger partierna? Undersök vilka de viktigaste förslagen är för att minska mäns våld mot kvinnor enligt partiernas motioner i riksdagen.
 • Kontakta den lokala kvinnojouren och be om ett besök i klassen!
 • Ta fram exempel på aktioner eller manifestationer mot våld mot flickor och kvinnor på Youtube från runt om i världen. Skulle de gå att göra var som helst?
 • Varför antog regeringen sexköpslagen år 1999? Vilka var argumenten som gjorde att lagen antogs? År 2010 gjorde regeringen en utvärdering av lagen. Undersök vad utvärderingen kom fram till! En sammanfattning finns från s. 13 i utvärderingen här.

 

Lästips

 • Läs mer om statistik om våld mot kvinnor på Brottförebyggande rådets hemsida här.
 • Läs mer om Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer (Roks) arbete mot våld här.
 • Läs mer om Unizons arbete mot våld här.
 • Läs mer om European Women Lobbys arbete mot våld här.
 • Läs mer om UN Womens arbete mot våld här.
 • Läs mer om EU:s jämställdhetsinstitut EIGE:s arbete mot våld här.
 • Läs mer om regeringens arbete mot våld här.
 • Se författaren Kajsa Ekis Ekmans tal om surrogatmödraskap från Nordiskt Forum här.
 • Se Jackson Katz tal om män, maskulinitet och våld från Nordiskt Forum här.
 • Se professor Catharine MacKinnons tal om prostitution och människohandel från Nordiskt Forum nedan: